Skip to main content

Het Wilhelmus, het volkslied van Nederland

Op 10 mei 1932 werd het Wilhelmus van Nassouwe het officiële volkslied van Nederland, het oudste volkslied ter wereld. De ministerraad besloot op die datum dat het Wilhelmus bij alle officiële gelegenheden te horen is. Voor die tijd werd het lied ook al regelmatig gespeeld bij officiële gelegenheden, zoals de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898. Tot 1932 was Wien Neerlands Bloed het officiële volkslied. Dit lied was speciaal geschreven voor de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815.

De melodie
De melodie van het Wilhelmus is ontstaan tijdens het beleg van de Franse stad Chartres in 1568. De huidige melodie van het Wilhelmus legde Adriaen Valerius in 1626 vast in zijn bundel Nederlandtsche Gedenck-clanck.

Over de tekst van het Wilhelmus
Het Wilhelmus telt 15 coupletten, waarvan de eerste letters samen de naam WILLEM VAN NASSOV vormen. Meestal zijn alleen het eerste en het zesde couplet te horen.

Het Wilhelmus is tijdens de Tachtigjarige Oorlog geschreven. Het was een eerbetoon aan prins Willem I van Oranje, de leider van het Nederlandse verzet tegen de Spaanse overheersing.

Philip van Marnix, heer van Sint Aldegonde (ca. 1538-1598), wordt gezien als de schrijver van de Nederlandse tekst. Hij was de secretaris van Willem van Oranje.

Tekst van het Wilhelmus

Couplet 1
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.    

Couplet 6
Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t’aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.